Seznam členů Sněmu RVŠ

Seznam zkratek

AAVŠ Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.  
AMBIS Mgr. Andrea Manová, Ph.D.  
AMBIS Mgr. Petr Hušek, Ph.D.  
AMU doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.  
AMU PhDr. David Čeněk  
AMU MgA., Mgr. Roman Černík Divadelní fakulta
AAVŠ Lauren Pray  
AVU    
AVU Šárka Krtková, M.A.  
ČVUT doc. Dr. Ing. Ivan Richter  
ČVUT Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.  
ČVUT Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. Fakulta architektury
ČVUT Ing. Jan Mužík, Ph. D. Fakulta biomedicínského inženýrství
ČVUT JUDr. Milena Macková Fakulta dopravní
ČVUT prof.  Ing.  Hana Kubátová, CSc. Fakulta informačních technologií
ČVUT doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph. D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
ČVUT doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph. D. Fakulta elektrotechnická
ČVUT prof. Ing. Michal Polák, CSc. Fakulta stavební
ČVUT Prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph. D. Fakulta strojní
ČZU Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph. D.  
ČZU doc. Ing. Irena Benešová, Ph. D.  
ČZU doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
ČZU doc. Ing. Jiří Remeš, Ph. D. Fakulta lesnická a dřevařská
ČZU Ing. Jiří Hejkrlík, Ph. D. Fakulta tropického zemědělství
ČZU doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D. Fakulta životního prostředí
ČZU prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta
ČZU doc. Ing. Petr Valášek, Ph. D. Technická fakulta
JAMU JUDr. Lenka Valová Kvestorka JAMU
JAMU doc. Mgr. Roman Novozámský Předseda akademického senátu
JAMU doc. MgA. Blanka Chládková Divadelní fakulta
JAMU doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. Hudební fakulta
JČU Ing. Ludvík Friebel, Ph. D.  
JČU Ing. Ján Regenda, Ph.D. Fakulta rybářství a ochrany vod
JČU doc. Ing. Kamil Pícha, Ph. D. Ekonomická fakulta
JČU JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph. D. Filozofická fakulta
JČU Mgr. David Kimmer, Ph. D. Zdravotně sociální fakulta
JČU    
JČU doc. JUDR. Stanislav Přibyl, Ph. D., JCD Teologická fakulta
JČU    
JČU    
MENDELU prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph. D. Ústav výživy zvířat a pícninářství
MENDELU doc. Ing. Petr Čermák, Ph. D. Ústav ochrany lesů a myslivosti
MENDELU doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph. D. Agronomická fakulta
MENDELU Mgr. Ondřej Mocek, Ph. D. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
MENDELU  prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
MENDELU Ing. Petr Jedlička, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky
MENDELU Ing. Miroslav Vachůn, Ph .D. Zahradnická fakulta
MUprof prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. děkan Přírodovědecké fakulty
MU Mgr. Josef Menšík, Ph. D. Katedra ekonomie
MU Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph. D. Ekonomicko-správní fakulta
MU Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph. D. Lékařská fakulta
MU Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. Fakulta informatiky
MU doc. Mgr. Karel Stibral, Ph. D. Fakultu sociálních studií
MU PhDr. Jan Cacek, Ph. D. Fakulta sportovních studií
MU Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. Filozofická fakulta
MU Mgr. Martin Vrubel, Ph. D. Pedagogická fakulta
MU Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D. Právnická fakulta
MU RNDr. Pavel Lízal, Ph. D. Přírodovědecká fakulta
MU doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA Farmaceutická fakulta
MUP PhDr. Petr Just, Ph. D. Institut politologických studií, 
OU doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.  
OU doc. PhDr. Alice Gojová, Ph. D.  
OU doc. Marie Špiláčková, Ph. D. Fakulta sociálních studií
OU Mgr. Michal Kalhous. Ph. D. Fakulta umění
OU Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph. Dr. MBA Filozofická fakulta
OU RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. Lékařská fakulta
OU Ing. Svatopluk Slovák, Ph. D. Pedagogická fakulta
OU doc. RNDr. Petr Bujok, Ph. D. Přírodovědecká fakulta
PAČR JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík  
PAČR doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.  
PAČR    
PAČR plk. v.v. Mgr. Lukáš Habich, Ph. D. Fakulta bezpečnostně právní
PALESTRA prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D. Fakulta tělesné kultury
PALESTRA doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph. D.  
PVŠPS PhDr. Hana Georgi, Ph.D.  
SLU prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.  
SLU doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph. D.  
SLU doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Fakulta veřejných politik
SLU doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph. D. Filozoficko-přírodovědecká fakulta
SLU doc. Ing. Iveta Palečková, Ph. D. Obchodně podnikatelská fakulta
ŠAVŠ Mgr. Petr Šulc  
TUL prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph. D.  
TUL Ing. Vladimír Stach  
TUL Ing. Jan Öhm, Ph. D. Ekonomická fakulta
TUL    
TUL doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL Ing. Pavel Brabec, Ph. D. Fakulta strojní
TUL prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. Fakulta textilní
TUL Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian Fakulta umění a architektury
TUL Mgr. Zuzana Paukertová Fakulta zdravotnických studií
UHK Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.  
UHK Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph. D.  
UHK Ing. Eva Hamplová, Ph. D. Fakulta informatiky a managementu
UHK Mgr. Lucie Cviklová M. A, Ph. D. Filozofická fakulta
UHK    
UHK RNDr. Jiří Lipovský, Ph. D. Přírodovědecká fakulta
UJAK PaedDr. Irena Dolejší, CSc.  
UJEP doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.  
UJEP Ing. Jana Janáková  
UJEP PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. Fakulta sociálně ekonomická
UJEP Ing. Jaromír Cais, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství
UJEP prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D. Fakulta umění a designu
UJEP PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií
UJEP Ing. Jan Popelka, Ph.D. Fakulta životního prostředí
UJEP doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Filozofická fakulta
UJEP Mgr. Ing. Martin Černý Pedagogická fakulta
UJEP doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. Přírodovědecká fakulta
UK PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph. D.  
UK Prof. Ing. František Zahálka, Ph. D.  
UK prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. 1. lékařská fakulta
UK MUDr. Viktor Veselý 2. lékařská fakulta
UK MUDr. Josef Fontana 3. lékařská fakulta
UK doc. PhDr. Eva Křížová, Ph. D. Evangelická teologická fakulta
UK Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph. D. Fakulta humanitních studií
UK PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. Fakulta sociálních věd
UK PhDr. Pavel Hráský, Ph. D. Fakulta tělesné výchovy a sportu
UK doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph. D. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
UK Mgr. Karel Šima, Ph. D. Filozofická fakulta
UK PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th. D., Ph. D. Husitská teologická fakulta
UK doc. PhDr. Josef Bartoň, Th. D. Katolická teologická fakulta
UK prof. MUDr. Lenka Borská, Ph. D. Lékařská fakulta v Hradci Králové
UK Ing. Pavel Klein, Ph. D. Lékařská fakulta v Plzni
UK doc. RNDr. Karel Houfek, Ph. D. Matematicko-fyzikální fakulta
UK PhDr. David Greger, Ph. D. Pedagogická fakulta
UK JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta
UK prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D. Přírodovědecká fakulta
UNOB mjr. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph. D.  
UNOB RNDr. Hynek Schvach, Ph. D.  
UNOB doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph. D. Fakulta vojenského leadershipu
UNOB RNDr. Klára Kubelková, Ph.D. Fakulta vojenského zdravotnictví
UNOB prof. RNDr. Šárka Mayerová, Ph. D. Fakulta vojenských technologií
UNYP doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph. D.  
UPCE prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.  
UPCE JUDr. Martin Šmíd, Ph. D.  
UPCE Ing. Jakub Vágner, Ph. D. Dopravní fakulta Jana Pernera
UPCE doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph. D. Ekonomicko-správní fakulta
UPCE doc. Ing. František Dušek, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky
UPCE doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph. D. Fakulta filozofická
UPCE doc. Ing. Marek Bouška, Ph. D. Fakulta chemicko-technologická
UPCE PhDr. Tomáš Kupka, Ph. D. Fakulta restaurování
UPCE Mgr. Barbora Faltová Fakulta zdravotnických studií
UPOL doc. Mgr. Jiří Langer, Ph. D.  
UPOL doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.  
UPOL doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph. D. Cyrilometodějská teologická fakulta
UPOL doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph. D. Fakulta tělesné kultury
UPOL doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph. D. Fakulta zdravotnických studií
UPOL Mgr. Dana Bilíková Filozofická fakulta
UPOL prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. Lékařská fakulta
UPOL doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph. D. Pedagogická fakulta
UPOL doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D. Právnická fakulta
UPOL RNDr. Eduard Bartl, Ph. D. Přírodovědecká fakulta
UTB doc. Ing. Martin Sysel, Ph. D.  
UTB Ing. Alena Macháčková, CSc.  
UTB Ing. Miroslav Matýsek, Ph. D. Fakulta aplikované informatiky
UTB PhDr. Helena Skarupská, Ph.D. Fakulta humanitních studií
UTB RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph. D. Fakulta logistiky a krizového řízení
UTB Doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc. Fakulta managementu a ekonomiky
UTB Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. Fakulta multimediální komunikace
UTB prof. Ing. Michal Staněk, Ph. D. Fakulta technologická
VETUNI prof. MVDr. František Treml, CSc.  
VETUNI doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph. D.  
VETUNI MVDr. Radka Dobšíková, Ph. D. Fakulta veterinární hygieny a ekologie
VETUNI prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Fakulta veterinárního lékařství
VŠB-TUO doc. Ing. Šárka Kročová, Ph. D.  
VŠB-TUO Ing. Dana Chudová, Ph.D.  
VŠB-TUO Ing. Kateřina Kashi, Ph. D. Ekonomická fakulta
VŠB-TUO prof, Dr. Ing. Aleš Dudáček Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB-TUO Ing. Jitka Mohylová, Ph. D. Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TUO prof. Ing. Bedřich Smetana , Ph. D. Fakulta materiálově-technologická
VŠB-TUO doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. Fakulta strojní
VŠB-TUO prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Hornicko-geologická fakulta
VŠB-TUO Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph. D. Stavební fakulta
VŠE prof. Ing. Alena Vančurová, Ph. D.  
VŠE prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.  
VŠE Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph. D. Fakulta financí a účetnictví
VŠE doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Fakulta informatiky a statistiky
VŠE Ing. Jiří Vopátek, Ph. D. Fakulta managementu
VŠE Mgr. Ing. Pavel Přikryl, Ph. D. Fakulta mezinárodních vztahů
VŠE Ing. Pavel Mikan Fakulta podnikohospodářská
VŠE RNDr. Jana Kouřilová, Ph. D. Národohospodářská fakulta
VŠEM doc. Ing. Lucie Depoo, Ph. D.  
VŠERS Ing. Jiří Dušek, Ph. D.  
VŠFS prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.  
VŠFS  doc. JUDr. Markéta Brumová, Ph.D., LLM  
VŠH PhDr. Jan Máče, Ph.D.  
VŠCHT prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.  
VŠCHT prof. Ing. Radek Cibulka, Ph. D.  
VŠCHT prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. Fakulta chemické technologie
VŠCHT Ing. Přemysl Fitl, Ph. D. Fakulta chemicko-inženýrská
VŠCHT Ing. Svatopluk Henke, Ph. D. Fakulta potravinářské a biochemické technologie
VŠCHT doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Fakulta technologie ochrany prostředí
VŠKK Mgr. Diana Benediktová, DiS.  
VŠLG Mgr. Martin Rohleder, Ph. D.  
VŠPJ prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.  
VŠPJ PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph. D.  
VŠPRIGO prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.  
VŠPRIGO Ing. Emil Adámek, Ph.D.  
PU PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.  
VŠTE prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.  
VŠTE PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph. D., MBA, MSc.  
VŠUP Mgr. Zdeněk Bezecký  
VŠUP Mgr. Kristýna Péčová  
VŠZ Ing. Soňa Jexová, Ph.D.  
VŠZ Mgr. Eva Marková, Ph.D.  
VUT RNDr. Pavel Popela, Ph.D.  
VUT Mgr. Bc. Helena Musilová  
VUT Ing. arch. Nicol Galeová Fakulta architektury
VUT Ing. Ivana Jakubová Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT Doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph. D. Fakulta chemická
VUT Ing. Radek Kočí, Ph. D. Fakulta informačních technologií
VUT Ing. Pavel Mráček, Ph. D. Fakulta podnikatelská
VUT Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Fakulta stavební
VUT doc. Ing. Jan Roupec, Ph. D. Fakulta strojního inženýrství
VUT Doc. Mgr. Richard Fajnor Fakulta výtvarných umění
ZČU prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd
ZČU prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Fakulta ekonomická
ZČU doc. Dr. Ing. Vlasta Radová Fakulta aplikovaných věd
ZČU MgA. Vojtěch Aubrecht Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
ZČU doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Fakulta ekonomická
ZČU Ing. Jiří Basl, Ph.D. Fakulta elektrotechnická
ZČU Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. Fakulta filozofická
ZČU doc. Ladislav Čepička, Ph.D. Fakulta pedagogická
ZČU JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D. Fakulta právnická
ZČU doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D. Fakulta strojní
ZČU Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií

Poslední změny provedeny k 11.9.2022.